Okresy zamknięte

Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej: „Spółka”), w  odniesieniu do terminów publikacji raportów okresowych w 2016 roku, ogłoszonych raportem bieżącym nr 2/2016 przypadających po terminie wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: „Rozporządzenie”), na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia informuje, iż w 2016 roku obowiązują następujące okresy zamknięte:

a) 1 sierpnia 2016 – 31 sierpnia  2016 roku – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku,
b) 15 października 2016 – 10 listopada 2016 roku okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.