Okresy zamknięte

 


Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej: „Spółka”), w  odniesieniu do terminów publikacji raportów okresowych w 2017 roku, ogłoszonych raportem bieżącym nr 5/2017, na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informuje, iż w 2017 roku obowiązują następujące okresy zamknięte:

a) 13 luty 2017 – 14 marca 2017 roku* – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok;

b) 16 kwietnia 2017 – 16 maja 2017 roku – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał  2017 roku;

c) 30 lipca 2017 – 29 sierpnia  2017 roku – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku,

d) 16 października 2017 – 15 listopada 2017 roku okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku.


* Ostatni dzień okresu zamkniętego wynika z przyspieszenia o 1 dzień pierwotnego terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok (zgodnie z raportem bieżącym nr 8/2017)