Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane finansowe (PSr_2016)
2016
Przychody netto ze sprzedaży
273 773
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
19 542
Zysk (strata) netto
12 083
Amortyzacja
6 841
Aktywa
717 607
Kapitał własny
475 639
Liczba akcji (szt)
177 174 964
Zysk na akcję
0,07
Wartość księgowa na akcję
2,68