Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane finansowe (RS_2016)
2016
Przychody netto ze sprzedaży
598602
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
51088
Zysk (strata) netto
35188
Amortyzacja
14228
Aktywa
751508
Kapitał własny
494387
Liczba akcji (szt)
177174964
Zysk na akcję
0,20
Wartość księgowa na akcję
2,79