Prospekt emisyjny akcji serii M

Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki VISTULA GROUP S.A. (dalej: „Emitent”).

Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29.04.2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz.U.UE L 149/1 z dnia 30.04.2004, z późn. zm.) oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności z Ustawą z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o Ofercie”).

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 listopada 2013 r.

Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomości.

Prospekt jest udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.vistulagroup.pl oraz firmy inwestycyjnej www.bossa.pl. Ewentualne informacje aktualizujące treści Prospektu będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie aneksu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie.

Pliki do pobrania