The Men’s World Club

O PROGRAMIE

 

Skorzystaj z przywilejów, jakie oferujemy Naszym Klientom!
The men’s world club to pogram lojalnościowy skierowany do Klientów, którzy kupując produkty Vistula i Wólczanka chcą korzystać z przywilejów przygotowanych dla posiadaczy Karty Stałego Klienta.

Proste zasady
Po dokonaniu zakupu w salonie Vistula, Wólczanka lub Lambert prosimy o wypełnienie formularza Karty Klienta. Od momentu otrzymaniu karty zamieniamy Państwa zakupy na punkty. Zgromadzone na Karcie Klienta punkty mogą być wymienione na rabaty z jakich możecie Państwo skorzystać podczas zakupów w naszych salonach.
Wartość rabatu zależy od liczby punktów zgromadzonych na karcie. O szczegóły dotyczące wielkości rabatów zapytajcie Państwo naszych Doradców Klienta.

Przywileje
Uczestnicy programu korzystają z przywilejów dostępnych wyłącznie dla posiadaczy Karty Stałego Klienta:
Pierwszeństwo korzystania z wyprzedaży
Specjalne akcje promocyjne i rabatowe
Bieżąca informacja o kolekcjach

Złota Karta Stałego Klienta
Dodatkowym atutem the men’s world club jest oferta specjalna dla Klientów, którzy dokonają zakupu w salonach Vistula, Wólczanka lub Lambert na łączną kwotę 10.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, Klienci otrzymują Złotą Kartę Stałego Klienta, uprawniającą do 10% rabatu na wszystkie produkty oferowane w regularnych cenach zarówno w salonach stacjonarnych jak i w sklepach online!

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „THE MEN’S WORLD CLUB”

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym „The Men’s World Club” („Program”) organizowanym przez spółkę Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, REGON 351001329, o kapitale zakładowym w kwocie 38.069.932,80 złotych w całości opłaconym („Organizator”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


I. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

1.1. „Formularz” oznacza wniosek o przystąpienie do Programu wg wzoru ustalonego przez Organizatora (Załącznik nr 1), który po jego uzupełnieniu oraz złożeniu podpisu przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu, stanowi wniosek o przyjęcie do Programu;

1.2. „Deklaracja” oznacza wniosek o przyjęcie do Programu, wypełniany przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu w formie elektronicznej, za pośrednictwem stron Sklepów Internetowych;

1.3. „Uczestnik” oznacza osobę fizyczną, która została zarejestrowana w Programie na podstawie złożonego Formularza lub Deklaracji wypełnionej zgodnie z Regulaminem;

1.4. „Karta Klienta” oznacza kartę wydawaną przez Organizatora Uczestnikowi zgodnie z Regulaminem, identyfikowaną przez numer umieszczony na karcie (kod kreskowy), przeznaczoną do gromadzenia Punktów naliczanych na Konto Uczestnika;

1.5. „Konto Uczestnika” oznacza konto utworzone na dane (imię i nazwisko) Uczestnika zgodnie z Regulaminem. Do Konta Uczestnika przypisana jest Karta Klienta wydana Uczestnikowi;

1.6. „Nagroda” oznacza nagrodę w formie rzeczowej, usługi, rabatu, bonu lub w innej formie wyszczególnionej w Regulaminie oraz w innych materiałach wydanych przez Organizatora. Nagroda jest przyznawana Uczestnikowi po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie;

1.7. „Salony” oznaczają objęte Programem placówki handlowe Organizatora, prowadzone pod marką: Vistula, Wólczanka, Lambert, których aktualny wykaz znajduje się na stronach internetowych: vistula.pl i wolczanka.pl;

1.8. „Sklepy Internetowe” oznacza sklepy internetowe Vistula oraz Wólczanka, prowadzone przez Organizatora pod adresami internetowymi: vistula.pl oraz wolczanka.pl;

1.9. „Partner” oznacza osobę lub podmiot będący stroną zawartej z Organizatorem odrębnej umowy, na podstawie której jest on uprawniony do przyznawania Punktów Uczestnikom w zamian za nabywanie oferowanych przez niego Towarów oraz Usług lub też inną aktywność Uczestnika. Partnerem jest też osoba lub podmiot, u którego można wymienić Punkty na Nagrody Organizatora;

1.10. „Punkty” oznaczają naliczone na Konto Uczestnika jednostki (punkty) w związku z nabyciem przez Uczestnika Towarów lub Usług lub inną aktywność, zgodnie z Regulaminem, które uprawniają Uczestnika do otrzymania Nagrody; ilość Punktów przyznawanych za nabycie poszczególnych Towarów lub Usług lub aktywności określa niniejszy Regulamin;

1.11. „Baza Danych” oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich przystąpieniem do Programu, których administratorem w rozumieniu Ustawy będzie Organizator;

1.12. „Ustawa” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016.poz. 922);

1.13. „Towary lub Usługi” oznaczają takie towary lub usługi, których nabycie, zgodnie z Regulaminem skutkuje naliczeniem Punktów.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2. Pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników Organizatora (tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, osoby przysposobione) nie mogą być Uczestnikami Programu.

2.3. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno aktywne Konto Uczestnika. Wszelkie zawiadomienia Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie (w szczególności dotyczące zablokowania karty, reklamacji) mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez Uczestnika lub osobę legitymującą się pełnomocnictwem Uczestnika.

2.4. Klient jest uprawniony do przystąpienia do Programu przy dokonaniu jednorazowych zakupów w Salonie. Klient wypełnia Formularz, na którym własnoręcznie się podpisuje.

2.5. Przystąpienie do Programu może nastąpić także za pośrednictwem stron Sklepów Internetowych Organizatora, po dokonaniu zakupów w jednym ze Sklepów Internetowych. Klient wypełnia w formie elektronicznej Deklarację dostępną na stronach Sklepów Internetowych Organizatora i zatwierdza poprawność podanych w Deklaracji danych.

2.6. Przystąpienie do Programu po wypełnieniu Deklaracji lub złożeniu Formularza następuje na podstawie rejestracji Uczestnika przez Organizatora po zweryfikowaniu, czy osoba wypełniająca Deklarację lub składająca Formularz spełnia wymogi Regulaminu, a jej Deklaracja lub Formularz (pola wymagane do rejestracji) wypełnione są poprawnie.

2.7. Niniejszy Regulamin będzie dostępny m.in. w Salonach oraz na stronie internetowej Organizatora, tj.: ksk.vistula.pl


III. DANE OSOBOWE

3.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Ustawą.

3.2. Uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi dane osobowe w związku ze swoim uczestnictwem w Programie i w celach związanych z uczestnictwem w Programie. Dane te zawarte są w Deklaracji, Formularzu lub innych oświadczeniach składanych Organizatorowi. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.

3.3. Dane osobowe wprowadzane są do Bazy Danych.

3.4. Uczestnik powinien w miarę możliwości niezwłocznie zawiadamiać Organizatora każdorazowo o zmianie swoich danych osobowych. Uczestnik może zgłosić zmiany telefonicznie lub korespondencyjnie do Biura Obsługi Stałego Klienta.

3.5. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.


IV. KARTY KLIENTA

4.1. Karta Klienta wydawana jest Uczestnikowi w momencie wyrażenia przez niego zgody na  uczestnictwo w Programie oraz dokonania dowolnego zakupu w jednym z Salonów. W przypadku rejestracji w Salonie, warunkiem przystąpienia do Programu jest prawidłowe wypełnienie i oddanie Formularza pracownikowi Salonu.

4.2. W przypadku przystąpienia przez Uczestnika do Programu za pośrednictwem stron Sklepów Internetowych Organizatora, po dokonaniu zakupów w jednym ze Sklepów Internetowych, Karta Klienta przesyłana jest Uczestnikowi na adres podany w zamówieniu, wraz z zakupionym towarem lub w osobnej korespondencji. W przypadku rejestracji w Sklepie Internetowym, warunkiem przystąpienia do Programu jest prawidłowe wypełnienie i akceptacja Deklaracji.

4.3. W Programie wyróżnia się następujące rodzaje Kart Klienta:

4.3.1. KARTA KLIENTA „THE MEN’S WORLD CLUB CLASSIC” – przydzielana Uczestnikowi po spełnieniu warunków określonych w pkt. 4.1. lub 4.2. powyżej.

4.3.2. KARTA KLIENTA „THE MEN’S WORLD CLUB GOLD”  – przydzielana po przekroczeniu przez Uczestnika historycznie 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) obrotu, zapisanego na Karcie Klienta „The Men’s World Club Classic”.

4.4. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną aktywną Kartę Klienta, uprawniającą do naliczania Punktów i wymiany ich na Nagrody. Karta Klienta pozostaje własnością Organizatora.

4.5. Karta Klienta nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową. Karta Klienta nie podlega zbyciu.

4.6. Karta Klienta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty. Karta Klienta nie może być używana przez osoby trzecie.

4.7. Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować Organizatora o fakcie utraty Karty Klienta. Po otrzymaniu zawiadomienia Organizator dokona blokady Karty i w ciągu 10 dni roboczych przygotuje do wydania Uczestnikowi nową Kartę Klienta wystawioną w miejsce utraconej. Dotychczas zgromadzone na Koncie Użytkownika Punkty zostaną przypisane do nowej Karty Klienta.

4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty Karty Klienta, w tym za nieuprawnione użycie Karty włącznie z wymianą Punktów na Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomił Organizatora o fakcie utraty Karty w celu jej zablokowania.

4.9. Karta Klienta zachowuje ważność w okresie obowiązywania Programu.

4.10. Korzyści związane z uczestnictwem w Programie nie łączą się z innymi programami dostępnymi u Organizatora lub jego Partnerów, o ile Organizator lub Partnerzy nie postanowią inaczej. Uczestnik przed zrealizowaniem transakcji zakupowej dokonuje samodzielnie wyboru, w ramach którego z programów obowiązujących w Salonie, w Sklepie Internetowym lub w punkcie handlowo-usługowym Partnera chce uczestniczyć.


V. PUNKTY

5.1. Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty za nabycie Towarów lub Usług w Salonach oraz w Sklepach Internetowych. Punkty naliczane są od drugiej transakcji Uczestnika.

5.2. Dodatkowo mogą być także przyznawane dodatkowe Punkty na Konto Uczestnika w ramach programów promocyjnych i premiowych oferowanych przez Partnera lub Organizatora według zasad określonych w materiałach informacyjnych Organizatora dotyczących takich programów.

5.3. Warunkiem przyznania Punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty Klienta pracownikowi Salonu, zanim Uczestnik nabędzie Towar lub Usługę objętą Programem (przed zamknięciem transakcji).

5.4. W przypadku nabycia Towarów lub Usług w jednym ze Sklepów Internetowych Organizatora, w celu otrzymania Punktów, Uczestnik powinien podać numer Karty Klienta podczas składania zamówienia, w stosownym polu w „koszyku zakupów”. Podstawą do naliczenia Punktów jest wówczas zrealizowanie transakcji.

5.5. Punkty będą przyznawane na Konto Uczestnika w następujący sposób:

5.5.1. Punkty  będą przyznawane po nabyciu Towarów lub Usług zgodnie z zasadą:

a)  w przypadku  nabycia Towarów lub Usług w  regularnej cenie detalicznej (za  regularną cenę detaliczną uznaje się cenę pierwotną, która została wprowadzona w momencie wejścia kolekcji do Salonów lub Sklepów Internetowych Organizatora) - 1 złoty wydany na zakupy w Salonie lub w Sklepach Internetowych = 1 Punkt,

b)  w  przypadku nabycia Towarów lub Usług przecenionych w stosunku do  regularnej  ceny detalicznej wskazanej w lit. a) powyżej -  10 złotych wydanych na zakupy w Salonie lub w Sklepach Internetowych    = 1 Punkt.

5.5.2. Punkty dodatkowe będą przyznawane po spełnieniu warunków promocji w terminie określonym w warunkach danej oferty promocyjnej,

5.6. Jeżeli Punkty zostały wydane lub przyznane niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta Uczestnika.

5.7. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

5.8. Punkty nie będą przyznawane za nabycie Towarów lub Usług w ramach programu szycia na miarę MTM.

5.9 Punkty będą odejmowane z Konta Uczestnika przez Organizatora w przypadku, gdy Uczestnik zwróci Organizatorowi lub Partnerowi nabyte Towary lub Usługi objęte Programem, za które zostały przyznane Punkty i otrzyma zwrot wartości tych Towarów lub Usług.

5.10. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania informacji o stanie swojego Konta Uczestnika oraz informacji dotyczących Punktów przyznanych na Konto Uczestnika lub z niego odjętych. Uczestnik może uzyskać informacje o stanie swojego Konta Uczestnika na stronie internetowej Organizatora: ksk.vistula.pl.

5.11. Punkty zebrane przez Uczestników na Koncie Uczestnika są ważne przez okres 12 miesięcy, licząc od daty ich przyznania na Konto Uczestnika. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na Nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność i będą odjęte z Konta Uczestnika.

5.12. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, w przypadku nienaliczenia Punktów za dokonane zakupy Towarów lub Usług. Reklamacje można zgłosić sprzedawcy w Salonie lub wysłać do Biura Obsługi Stałego Klienta. W celu przyspieszenia procedury Organizator prosi o dołączenie do reklamacji kopii paragonu potwierdzającego fakt nabycia Towarów lub Usług objętych Programem, co do których Uczestnik zgłasza reklamację dotyczącą naliczenia Punktów. Każda taka reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.

5.13. Korzystanie z Punktów jest możliwe po 48 godzinach od momentu dokonania transakcji.


VI. NAGRODY

6.1. Nagrody oraz zasady wymiany Punktów na Nagrody określone są w niniejszym Regulaminie lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora.

6.2. Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody od momentu przyznania Punktów na Koncie Uczestnika, o ile zgromadził on wystarczającą ilość Punktów niezbędnych do otrzymania wybranej przez niego Nagrody.

6.3. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymienione na następujące Nagrody:

6.3.1. W przypadku zgromadzenia na Koncie Uczestnika 2 500 Punktów, Uczestnik może wymienić Punkty na rabat do wykorzystania  na zakup Towarów lub Usług w Salonach objętych Programem, w wysokości 200 zł (dwieście złotych).

6.3.2. W przypadku zgromadzenia na Koncie Uczestnika 5 000 Punktów, Uczestnik może wymienić Punkty na rabat do wykorzystania  na zakup Towarów lub Usług w Salonach objętych Programem, w wysokości 500 zł (pięćset złotych).

6.4. Uczestnik może odebrać przysługującą mu Nagrodę, zgodnie z powyższym wyszczególnieniem, w  dowolnym Salonie uczestniczącym w Programie, przy realizacji dowolnej transakcji. Odbiór Nagrody nie jest możliwy w Sklepach Internetowych, za wyjątkiem stałego rabatu przypisanego do Karty Klienta „THE MEN’S WORLD CLUB GOLD”, o którym mowa w pkt. 7.2. Regulaminu.

6.5. Nagrody w postaci rabatów przysługują wyłącznie od regularnych cen detalicznych (cen pierwotnych). Za regularną cenę detaliczną (cenę pierwotną) towaru uznaje się cenę obowiązującą w momencie wejścia kolekcji do Salonów.

6.6. Organizator przed zrealizowaniem transakcji może żądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika.

6.7. Po realizacji transakcji w wyniku której Punkty zostają wymienione na Nagrodę, liczba Punktów odpowiadająca wysokości Nagrody (2 500 lub 5 000 Punktów), zostanie odjęta z Konta Uczestnika, przy czym Punkty przyznane najwcześniej będą odjęte w pierwszej kolejności.

6.8. W przypadku odbioru Nagrody w formie rabatu, o którym mowa powyżej, Organizator nie zwraca różnicy, jeżeli wartość zakupów jest niższa od wysokości  rabatu.

6.9. Uczestnik, po uznanym zwrocie reklamacyjnym dotyczącym zakupionego Towaru, na który została udzielona Nagroda w postaci rabatu, otrzymuje zwrot wykorzystanych przy takiej transakcji Punktów na Konto Uczestnika w terminie do 7 dni od dnia uznania zwrotu reklamacyjnego.


VII. RABATY PRZYPISANE DO KARTY

7.1. Posiadacz Karty Klienta „THE MEN’S WORLD CLUB CLASSIC” po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt. 4.3.2. Regulaminu, otrzymuje Kartę Klienta „THE MEN’S WORLD CLUB GOLD” wraz z przysługującymi jej korzyściami.

7.2. Posiadacz Karty Klienta „THE MEN’S WORLD CLUB GOLD” otrzymuje stały rabat w wysokości 10% - na wszystkie produkty w regularnej cenie. Stały rabat przypisany do karty „THE MEN’S WORLD CLUB GOLD” obowiązuje zarówno w Salonach, jak i w Sklepach Internetowych. Stały rabat przypisany zostanie automatycznie na Karcie Klienta „THE MEN’S WORLD CLUB CLASSIC” po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt. 4.3.2. Regulaminu.


VIII. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU, WYKLUCZENIE Z PROGRAMU

8.1. Organizator może odmówić rejestracji w Programie w przypadku, gdy:

8.1.1. Uczestnik nie spełnia wymogów Regulaminu;

8.1.2. Formularz wypełniony jest niepoprawnie, nie zawiera imienia i nazwiska Uczestnika, jest nieczytelny lub nie zawiera podpisu Uczestnika;

8.1.3. Uczestnik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze swoim uczestnictwem w Programie, w celach związanych z uczestnictwem w Programie;

8.1.4. Deklaracja  jest wypełniona niepoprawnie, dane Uczestnika nie zostały potwierdzone.

8.2. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie za powiadomieniem, jeżeli Uczestnik podał w Deklaracji lub Formularzu nieprawdziwe dane.

8.3. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie za powiadomieniem także w przypadku, gdy Uczestnik nie będzie wykazywał aktywności w Programie przez okres powyżej 36 miesięcy, przy czym pod pojęciem tym rozumie się sytuację, w której Uczestnik nie dokonał zakupu, z którym związany był zapis punktów na Karcie Klienta, przez okres 36 miesięcy od dnia ostatniego takiego zapisu.

8.4. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia w tym zakresie, wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną unieważnione i Konto Uczestnika zostanie zamknięte. Uczestnik ma prawo do wymiany zgromadzonych do dnia rezygnacji Punktów na Nagrody, w terminie 60 dni od daty złożenia rezygnacji z udziału w Programie.

8.5. W razie wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Organizator jest uprawniony do zamknięcia Konta Uczestnika oraz do unieważnienia wszystkich Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika.

8.6. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim zawiadomieniem, z 60 dniowym wyprzedzeniem.

8.7. W przypadku zakończenia Programu:

8.7.1. Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zakończeniu działalności Programu w Salonach oraz na stronach internetowych Organizatora, a także powiadomienia Uczestników w sposób przewidziany w rozdziale IX Regulaminu.

8.7.2. Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Nagrody w terminie 60 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przez Organizatora o zakończeniu Programu.


IX. ZMIANY

9.1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu ze skutkiem na przyszłość.

9.2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu Programu w Salonach, na stronach internetowych Organizatora oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji.

9.3. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 30 dni od daty jego ogłoszenia. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do złożenia przez upływem wejścia w życie zmian, rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie.


X. ZAWIADOMIENIA

10.1. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest uważane za doręczone Uczestnikowi, jeżeli zostanie wysłane pocztą na adres wskazany w Deklaracji lub Formularzu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub jako wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika umieszczone w Bazie Danych. Wszelkie reklamacje co do doręczenia w trybie określonym w niniejszym punkcie będą rozpoznawane indywidualnie na podstawie konkretnego stanu faktycznego.

10.2. Zawiadomienia do Organizatora mogą być przesyłane w następujący sposób: pocztą na adres Organizatora z dopiskiem „THE MEN’S WORLD CLUB” lub pocztą elektroniczną na adres: ksk@vistulagroup.pl