Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze
Vistula Group S.A.
 • 41.79%
  Pozostałe
 • 17.37%
  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
 • 17.05%
  IPOPEMA TFI S.A.
 • 11.14%
  Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
 • 7.63%
  Jerzy Mazgaj łącznie z podmiotem powiązanym Krakchemia S.A.
 • 5.02%
  Colian Holding S.A.

Kapitał zakładowy Vistula Group S.A. dzieli się na 177.174.964 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 177.174.964 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Vistula Group S.A. („Spółka”).

Tabele zawierają informacje dotyczące Akcjonariuszy, którzy zgodnie z wiedzą Spółki posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 • Nazwa akcjonariusza
  Liczba głosów na WZA (w szt.)
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%)
 • Nazwa akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”1>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 30 767 268
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 17,37%
  1 informacja podana według stanu na dzień 31.12.2015, uzyskana na podstawie prospektu informacyjnego Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” za rok 2015
 • Nazwa akcjonariusza IPOPEMA TFI S.A.2>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 30 200 000
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 17,05%
  2 informacja podana z uwzględnieniem zawiadomień otrzymanych przez Spółkę na podstawie art. 19 MAR
 • Nazwa akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny3>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 19 744 480
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 11,14%
  3 informacja podana według stanu na dzień 31.12.2015, uzyskana na podstawie prospektu informacyjnego Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok 2015
 • Nazwa akcjonariusza Jerzy Mazgaj łącznie z podmiotem powiązanym Krakchemia S.A.4>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 13 510 000
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 7,63%
  4 informacja podana zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 19 MAR
 • Nazwa akcjonariusza Colian Holding S.A.5>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 8 893 619
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 5,02%
  5 informacja podana zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę od Colian Holding S.A. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 • Nazwa akcjonariusza Pozostałe
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 74 059 597
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 41,79%