Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze
Vistula Group S.A.
 • 41.75%
  Pozostałe
 • 17.17%
  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
 • 16.85%
  IPOPEMA TFI S.A.
 • 9.91%
  Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
 • 8.02%
  Jerzy Mazgaj łącznie z podmiotem powiązanym Krakchemia S.A.
 • 6.30%
  Colian Holding S.A.

Kapitał zakładowy Vistula Group S.A. dzieli się na 179.194.964 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 179.194.964 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Vistula Group S.A. („Spółka”).

Tabele zawierają informacje dotyczące Akcjonariuszy, którzy zgodnie z wiedzą Spółki posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 • Nazwa akcjonariusza
  Liczba głosów na WZA (w szt.)
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%)
 • Nazwa akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”1>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 30 767 268
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 17,17%
  1 informacja podana na podstawie informacji o rocznej strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” na dzień 30.12.2016, opublikowanej na stronie internetowej https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pte-pzu/inwestycje-ofe
 • Nazwa akcjonariusza IPOPEMA TFI S.A.2>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 30 200 000
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 16,85%
  2 informacja podana z uwzględnieniem zawiadomień otrzymanych przez Spółkę na podstawie art. 19 MAR
 • Nazwa akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny3>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 17 764 113
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 9,91%
  3 informacja podana zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 • Nazwa akcjonariusza Jerzy Mazgaj łącznie z podmiotem powiązanym Krakchemia S.A.4>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 14 375 667
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 8,02%
  4 informacja podana zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Spółkę na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Spółkę od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 19 MAR. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Pan Jerzy Mazgaj posiada samodzielnie 9.075.667 akcji Spółki, co stanowi 5,06 % kapitału zakładowego Spółki i jest uprawniony do 9.075.667 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,06 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Colian Holding S.A.5>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 11 292 160
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 6,30%
  5 informacja podana w odniesieniu do ilości akcji zarejestrowanych przez Colian Holding S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.04.2017 roku
 • Nazwa akcjonariusza Pozostałe
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 74 795 756
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 41,75%