Vistula Group S.A. na giełdzie

Podstawowe dane na temat akcji spółki
Nazwa spółki: Vistula Group S.A.
Nazwa giełdowa: VISTULA
Rynek notowań akcji: Rynek Podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Indeks: sWIG80
Ogólna ilość akcji spółki w obrocie: 181 194 964
Ticker: VST
ISIN: PLVSTLA00011

Struktura akcjonariatu

Kapitał zakładowy Vistula Group S.A. dzieli się na 181.194.964 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 181.194.964 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Vistula Group S.A. („Spółka”).

Wykres zawiera informacje dotyczące Akcjonariuszy, którzy zgodnie z wiedzą Spółki posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Akcjonariusze
Vistula Group S.A.
 • 17.10%
  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU
 • 12.45%
  IPOPEMA TFI S.A.
 • 11.13%
  Jerzy Mazgaj łącznie z podmiotem powiązanym Krakchemia S.A.
 • 10.61%
  Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny
 • 8.12%
  Quercus TFI
 • 7.62%
  Colian Holding S.A.
 • 32.97%
  Pozostałe

Kalendarium inwestora