Ład korporacyjny

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku.

Zarząd VISTULA GROUP S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej także „Spółka”) przedstawia oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133 - t.j. z późn. zm.).

Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności Spółki będącego częścią raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2017.

Informacja na temat dywidendy

W okresie ostatnich pięciu lat obrotowych Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) nie wypłacała dywidendy. Obecnie brak jest decyzji władz Spółki na temat planowanej dywidendy.

Informacja na temat prognozowanych kosztów programu motywacyjnego funkcjonującego w Spółce Vistula Group S.A.

Aktualnie w Spółce Vistula Group S.A. funkcjonuje program motywacyjny oparty  na warrantach subskrypcyjnych serii E uprawniających objęcia akcji nowej emisji serii N, którego zasady określone zostały w Uchwale nr 21/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Vistula Group S.A. z dnia 15.04.2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała”). Treść Uchwały została opublikowana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 25/2015 z dnia 15.04.2015 roku.

Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na emisję łącznie 6.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii E, które oferowane będą w trzech transzach  rozliczanych niezależnie co roku w latach 2015, 2016 i 2017, zamiennych na akcje na okaziciela serii N Vistula Group S.A. o wartości nominalnej 20 gr każda. Uprawnienie do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii E posiadają członkowie Zarządu Vistula Group S.A. oraz osoby, które na dzień oferowania Warrantów należą do kluczowej kadry menedżerskiej oraz osoby o istotnym znaczeniu dla Spółki i spółek z Grupy, niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach.

Każdy warrant subskrypcyjny serii E uprawnia osobę wskazaną imiennie w treści warrantu do objęcia jednej  akcji zwykłej na okaziciela serii N Spółki Vistula Group S.A.  o wartości nominalnej  20 gr, po cenie emisyjnej wynoszącej 2 zł.

Wartość programu motywacyjnego oszacowana przy przy zastosowaniu modelu Monte Carlo wyniosła 2.711.375,00 zł, tj. 0,45 zł za 1 akcję i jest rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania programu.

Dane potrzebne do zastosowania modelu Monte Carlo zostały przedstawione w nocie nr 39 do sprawozdania finansowego zawartego w raporcie rocznym Vistula Group S.A. za rok 2015 opublikowanym w dniu 21 marca 2016 roku.

Zasady dotyczące zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z istniejącą praktyką wynikającą z postanowień § 21 ust. 2 pkt. 8 Statutu Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”), Rada Nadzorcza na podstawie  ofert otrzymanych przez Spółkę od podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, corocznie dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki w danym roku obrotowym, podejmowana jest z uwzględnieniem rekomendacji przedstawionej przez działający w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu. Na podstawie § 7 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza zapewnia, aby biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego Spółki zmieniał się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.

Polityka Różnorodności.

Spółka informuje, że nie posiada regulaminu zawierającego opis stosowanej przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów z uwzględnieniem takich elementów polityki różnorodności jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe. Zgodnie z obowiązującą w Polsce zasadą równości wobec prawa, Spółka uznaje, że wszyscy mają prawo do równego traktowania oraz, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, w tym w zakresie zatrudnienia. Spółka kieruje się tą zasadą w prowadzonych procesach rekrutacyjnych. Jednocześnie w stosunku do członków organów Spółki, wyboru osób pełniących funkcje członków zarządu i rady nadzorczej dokonuje walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz rada nadzorcza, kierując się decyzjami właścicielskimi, korporacyjnymi oraz zasadami fachowości. W odniesieniu natomiast do kluczowych menedżerów, Spółka podejmuje decyzje o nawiązaniu współpracy z kandydatami, oceniając ich doświadczenie zawodowe, staż pracy, posiadane wykształcenie stosownie do zakresu zadań dla danego stanowiska. Spółka zatrudnia zarówno kobiety, jak i mężczyzn w różnym przedziale wiekowym, mając na względzie kryteria merytoryczne oraz przestrzegając w pełni zasady, iż niedopuszczalne jest ograniczanie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku.

Struktura organizacyjna Spółki