Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze
Vistula Group S.A.
 • 16.98%
  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
 • 12.45%
  IPOPEMA TFI S.A.
 • 11.85%
  Jerzy Mazgaj łącznie z podmiotem powiązanym Krakchemia S.A.
 • 9.98%
  Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny
 • 8.12%
  Quercus TFI
 • 7.62%
  Colian Holding S.A.
 • 33%
  Pozostałe

Kapitał zakładowy Vistula Group S.A. dzieli się na 181.194.964 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 181.194.964 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Vistula Group S.A. („Spółka”).

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące Akcjonariuszy, którzy zgodnie z wiedzą Spółki posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 • Nazwa akcjonariusza
  Liczba głosów na WZA (w szt.)
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%)
 • Nazwa akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”1>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 30 767 268
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 16,98%
  1 informacja o liczbie akcji podana na podstawie ilości akcji zarejestrowanych przez Otwarty Funduszu Emerytalny PZU „Złota Jesień” na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.04.2017 roku oraz według stanu na dzień 31.12.2017 roku na podstawie prospektu informacyjnego Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” za rok 2017
 • Nazwa akcjonariusza IPOPEMA TFI S.A.2>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 22 558 578
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 12,45%
  2 informacja o liczbie akcji podana zgodnie z zawiadomieniami otrzymanym przez Spółkę na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 69 ust. 2 pkt 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 19 MAR, dotyczy akcji posiadanych łącznie przez fundusze zarządzane przez IPOPEMA TFI. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę fundusz IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych posiada samodzielnie 21.179.000 akcji Spółki, co stanowi 11,69 % kapitału zakładowego Spółki i jest uprawniony do 21.179.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,69 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
 • Nazwa akcjonariusza Jerzy Mazgaj łącznie z podmiotem powiązanym Krakchemia S.A.3>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 21 474 333
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 11,85%
  3 informacja o liczbie akcji podana zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Spółkę na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Spółkę od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 19 MAR. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Pan Jerzy Mazgaj posiada samodzielnie 16.174.333 akcji Spółki, co stanowi 8,93% kapitału zakładowego Spółki i jest uprawniony do 16.174.333 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny4>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 18 079 480
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 9,98%
  4 informacja o liczbie akcji podana zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 • Nazwa akcjonariusza Quercus TFI5>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 14 717 662
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 8,12%
  5 informacja o liczbie akcji podana w oparciu o zawiadomienia otrzymane przez Spółkę na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczy akcji Spółki posiadanych łącznie przez fundusze zarządzane przez Quercus TFI: Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Multistrategy FIZ oraz Quercus Absolute Return FIZ.
 • Nazwa akcjonariusza Colian Holding S.A.6>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 13 800 226
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 7,62%
  6 informacja o liczbie akcji podana według stanu na dzień 31.12.2017 roku na podstawie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Colian Holding S.A. za rok 2017
 • Nazwa akcjonariusza Pozostałe
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 59 797 417
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 33%