Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane finansowe (Pr_2017)
2017
Przychody netto ze sprzedaży
170 091
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
12 129
Zysk (strata) netto
6 373
Amortyzacja
3 681
Aktywa
570 224
Kapitał własny
473 975
Liczba akcji (szt)
179 194 964
Zysk na akcję
0,04
Wartość księgowa na akcję
2,65