Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane finansowe (RS_2017)
2017
Przychody netto ze sprzedaży
688 513
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
62 832
Zysk (strata) netto
43 208
Amortyzacja
15 542
Aktywa
779 490
Kapitał własny
542 491
Liczba akcji (szt)
179 194 964
Zysk na akcję
0,24
Wartość księgowa na akcję
3,03